För ca 150-år sedan, började man rasera murarna runt Kristianstad, som först nu kunde börja växa. Till att börja med växte Kristianstad österut och det var då man skapade Östra salutorget. Torget som troligtvis blev Sveriges största med en yta på 35 000 m², 350 m långt och 100 m brett. Torget delade man in i 3 delar, Fisktorget i norr, samt häst och kreaturstorget i söder. Däremellan fanns köttorget, där det längs med kanalen även byggdes packhus och lagerbyggnader.

Krav på bättre hygienisk hantering gjorde att man 1882 uppförde en saluhall. Denna byggdes på torgets norra del (Fisktorget) närmast kanalen. Byggnaden var tillverkad av gjutjärn och plåt av Ljunggrens verkstäder och var i bruk till 1928. Saluhallen monterades ner och såldes 1929.

En ny saluhall, byggd i tegel och mer än dubbelt så stor, hade byggts längre söderut och stod färdig 1928. Under 1960-talet hade Östra salutorget mist sin gamla funktion som plats för marknader och torghandel, saluhallen blev överflödig och revs 1969.

På 1920-talet hade busstrafiken kommit i gång på allvar och tog då de gamla Fisktorget i anspråk som busstorg. Vid torgets västra del närmast Ö Boulevarden byggdes 1927 en sexkantig gulmålad byggnad av trä. I byggnadens norra del fanns väntsal och paketinlämning. I den södra fanns taxistation. Huset flyttades 1954 till Korpvallen vid Sommarlust, här blev det omklädningsrum. Taxi fick en ny liten gulmålad träbyggnad vid Nya Boulevarden (mittemot gamla brandstationen). Huset revs 1984.

Det forna Fisktorget som blev busstorg, var nu biltorg. En bensinstation (Gulf) som hade byggts i början av 50-talet, blev om och tillbyggd i slutet av 70-talet men revs drygt 10 år senare.

I slutet av 40-talet flyttade busstrafiken längre söderut, till det gamla Hästtorget. Här vid dåvarande Lasarettsgatan, byggdes i mitten på 50-talet en ny busstation i två våningar, med bl.a. Pressbyråkiosk och väntsal i bottenvåningen. På övervåningen fanns bl.a. restaurangen "Omnibaren".

Av detta enorma torgområde, blev det ingen torghandel kvar. Kött och fiskhandel flyttade till stormarknader. Torghandel har vi i dag på Lilla Torg, om man nu kan kalla det för torghandel.